M3CRC Service Cover List

2021-09-20
M3 大腸癌檢測服務
區域 地區 診所 / 機構名稱 診所地址 查詢電話
新界 沙田 香港中文大學醫院 香港新界沙田澤祥街9號 3946 6188
港島 中環 全仁醫務中心 香港中環皇后大道中30號娛樂行22樓 2197 0122
港島 中環 愷頤家庭醫學中心 中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心9樓902B室 2333 2287
港島 中環 Oasis of Hope 中環皇后大道中39號豐盛創建大廈9樓902室 2568 2311
港島 中環 智賢中西醫療中心 香港中環租庇利街1號喜訊大廈M1樓M106室 3691 8622
港島 中環 Dr Sea 健康及營養中心 中環德輔道中40-42號通明大厦6樓601室 2787 6601
港島 中環 H3 Medical Clinic 金鐘夏愨道12號美國銀行中心25樓2506室 3752 2020
港島 中環 Pedder Health 中環皇后大道中9號34樓 (中環地鐵站G出口) 2868 9333
港島 中環 Virtus Ageless Health 中環皇后大道中122號尚至醫療大樓15樓 3893 6351
港島 中環 愷安家庭醫學中心 中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心902b 2333 2287
港島 中環 Pedder Health 中環皇后大道中9號34樓 (中環地鐵站G出口) 2912 9900
港島 中環 The Central Clinic 香港皇后大道中99號中環中心4202-03室 3180 9888
港島 中環 米施洛營養護康中心 中環德輔道中141號中保集團大廈1605室 2526 0888
港島 中環 Heal Medical 香港中環德輔道中22號國際醫療中心 6350 0792
港島 中環   香港中環德己立街2-12號業豐大廈601室 2524 4989
港島 中環   香港中環德己街2-12號業豐大廈601室 2719 8838
港島 中環 智仁醫療 香港中環都爹利街1號19樓 2169 0006
港島 北角 盧慶盈中醫診所 北角馬寶道28號華滙中心10樓1008室 2180 9398 Whatsapp: 6816 4824
港島 北角   北角渣華道21號地舖 2617 8700
港島 北角 宏健醫務中心 北角英皇道257-273號南方大廈地下6號舖 2566 6620
港島 太古 康怡醫務中心 香港鰂魚涌康山道1號 康怡廣場辦公大樓11樓1110 B室 2885 4623
港島 小西灣   小西灣藍灣廣場UG49號鋪 2641 9868
港島 小西灣   香港小西灣藍灣廣場UG49號舖 2641 9868
港島 灣仔   香港軒尼詩道350 - 354a號地下1b鋪(近大公報) 2836 6798
港島 灣仔   灣仔灣仔道149號樂景大樓地下1C號鋪 2617 3808
港島 灣仔   灣仔莊士敦道163號勝任商業大廈3a 2832 2119
港島 灣仔   灣仔駱克道171-173號金威商業大廈8樓B室 2519 6232
港島 灣仔   香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心1211室 2891 8919
港島 筲箕灣   香港筲箕灣南安街1-7號嘉裕大廈地下A9號舖安健醫務中心 2885 9333
港島 西灣河   香港西灣河筲箕灣道148號地下 2886 0663
港島 西灣河   香港筲箕灣道57-87號太安樓地下商場A1舖 2560 8289
港島 銅鑼灣 米施洛營養護康中心 軒尼詩道555號東角中心(舊翼)1304A室 2890 2798
港島 銅鑼灣 信康醫療中心 香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心1116-1117室 3188 2577
港島 銅鑼灣   灣仔軒尼詩道302-308 號集成中心24 樓2409 室 2598 8673
港島 銅鑼灣   銅鑼灣怡和街46-54號麥當勞大廈304室 2890 1888
港島 銅鑼灣 協和醫護 灣仔摩理臣山道80-82號柏餘中心3樓301室 2116 8340
港島 銅鑼灣   禮頓道77號禮頓中心807室 2890 7878
港島 銅鑼灣   銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心25樓2508室 2295 0800
港島 銅鑼灣 香港仁和體檢 告士打道280號世貿中心34樓3401-03室 2152 8582
港島 銅鑼灣 明確醫療中心 銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心1902A室 2155 1951
新界 上水 時代醫療集團 香港新界上水廣場711-713A室 3585 8533
新界 上水   新界上水彩園邨彩屏樓326-328室 2639 5920
新界 元朗 米施洛營養護康中心 元朗青山公路99-109號元朗貿易中心1702室 2478 8884
新界 元朗   元朗大橋村117號地下 2475 7482
新界 天水圍   天水圍嘉湖新北江商場地下A114號鋪 2205 1008
新界 將軍澳 進康醫務中心 新界將軍澳運亨路1號新都城第1期商場2樓221號 2191 1066
新界 將軍澳 進康醫務中心 新界將軍澳運亨路1號新都城第1期商場2樓222號 2706 6131
新界 屯門 栢基醫務中心 屯門石排頭路翠林花園地鋪1G 2465 3786
新界 沙田   新界沙田穗禾苑商場1樓F15號舖 2605 9639
新界 沙田 香港中文大學醫院 香港新界沙田澤祥街9號 3946 6188
新界 沙田 米施洛營養護康中心 沙田白鶴汀街10-18號新城市商業大廈611室 2607 2298
新界 沙田 仁安醫院 大圍富健街18號 2608 3320
新界 荃灣 米施洛營養護康中心 荃灣青山公路264-298號南豐中心1608室 2405 2339
九龍 九龍城 聖德肋撒醫院 香港九龍太子道327號  2200 3434
九龍 九龍塘 香港浸信會醫院 香港九龍窩打老道222號 2339 8921
九龍 佐敦   佐敦彌敦道363號恒成大廈1010室 2312 6280
九龍 佐敦   九龍彌敦道363號恒成大廈7樓708室 2616 0338
九龍 佐敦 香港婦檢 彌敦道335號高怡醫務中心6樓A室 2155 4209
九龍 佐敦   龍彌敦道333號加盛商業中心18樓 2711 6330
九龍 佐敦   彌敦道333號加盛商業中心11樓B室 2388 7311
九龍 佐敦   彌敦道363號恒成大廈707室 2780 9988
九龍 佐敦   九龍油麻地彌敦道363號恆成大廈612室 2388 1122
九龍 佐敦   九龍彌敦道301-9號嘉賓大廈1213A室 2332 2388
九龍 佐敦 澤仁醫療中心 彌敦道335號高怡醫務中心16樓全層 2668 8132
九龍 何文田   九龍何文田窩打老道75號維景酒店地下A舖 2771 1776
九龍 啟德 卓萃綜合醫務中心 九龍九龍城啟德承啟道28號晴朗商場A區2樓A202號舖 2882 2022
九龍 土瓜灣 進康醫務中心 土瓜灣道78號定安大廈地下4號鋪 2612 2233
九龍 土瓜灣 進康醫務中心 土瓜灣馬頭涌道56號地下 2342 3366
九龍 大角咀   九龍大角咀大同新村大全街13號B地舖 2398 8825
九龍 太子   九龍太子太子道西108-118號地下D號舖 2394 6710
九龍 尖沙咀 Pacific Care/ WeMed Ltd. 香港尖沙咀彌敦道26號12樓 3486 6188
九龍 尖沙咀 智賢中西醫療中心 尖沙咀金馬倫道42號華懋金馬倫大廈1401室 3703 5833
九龍 尖沙咀 813 Medical 九龍尖沙咀中間道十五號H Zentre 八樓813室   2813 3773
九龍 尖沙咀 Faith Health Medical Centre 九龍尖沙咀中間道15號 H Zentre 109室 2618 0189
九龍 尖沙咀 蘊健醫務中心 九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈1003室 2368 3099
九龍 尖沙咀 匡喬婦女健康中心 香港九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座2607,2610-11室 2543 1000
九龍 尖沙咀 Savant Medical 九龍油麻地彌敦道525號美迪寧廣場2樓204室 3104 2211
九龍 尖沙咀 Charis Medical Centre 香港九龍尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈10樓1008A室 2623 9278
九龍 尖沙咀 時代醫療集團 香港九龍尖沙咀彌敦道26號1302-5室 3585 8533
九龍 尖沙咀 Pedder Health 香港九龍彌敦道26號28樓 2723 1999
九龍 尖沙咀   尖沙咀漢口道28號亞太中心706室 9635 9869
九龍 尖沙咀 香港晉賢醫療中心 九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心13樓1313室 3421 1063
九龍 尖沙咀 安卓專科中心 九龍尖沙咀漢口道28號亞太中心17樓1710室 2368 2200
九龍 尖沙咀 Pacific Check 香港尖沙咀彌敦道26號19樓 2366 0328
九龍 尖沙咀 譽醫 九龍尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心13樓1308室 2333 9799
九龍 尖沙咀 香港中文大學醫務中心 香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心5樓 3468 7141
九龍 尖沙咀  全仁醫務中心 九龍尖沙咀廣東道33號中港城第5座1501-2A室 2197 0122
九龍 彩虹 匯卓醫務中心(彩虹) 九龍彩虹清水灣道8號匯八坊地庫B104鋪 2321 6260
九龍 旺角   九龍旺角彌敦道688號旺角中心一期1315D室 2749 1315
九龍 旺角   旺角山東街47號中僑商業大廈903室 2771 1323
九龍 旺角 拔萃醫療中心 九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心一期8樓802室 2399 7802
九龍 旺角   九龍彌敦道688號旺角中心一期709 室 2395 8188
九龍 旺角 香港內視鏡中心 九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心一期17樓1725A室 2352 2180
九龍 旺角   九龍旺角彌敦道688號旺角中心一期12樓1220室 2648 8386
九龍 旺角   九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心1期11樓1130室 2523 2338
九龍 旺角   九龍旺角廣華街42-56號廣發商業大廈地下3號舖 2770 3883
九龍 旺角 康橋醫學 HK Medical 彌敦道 700 號 21 樓全層 2331 8160
九龍 旺角 米施洛營養護康中心 旺角登打士街56號家樂坊1903室 2384 1113
九龍 旺角 香港仁和體檢 亞皆老街8號朗豪坊辦公室大樓11樓全層  2156 5856
九龍 樂富  樂家醫務中心 九龍黃大仙樂富廣埸三樓3136號舖 2338 8081
九龍 美孚 美孚綜合診所 九龍美孚新邨百老匯街65號三期平台75號鋪 2743 6601
九龍 觀塘 CL Medical / 晉樂醫療 開源道72號溢財中心 2/F A3 2389 7887
九龍 長沙灣   九龍長沙灣青山道269號地下 2780 8035
九龍 長沙灣   九龍長沙灣元州街273號A1地下 2361 1998
九龍 長沙灣   九龍長沙灣青山道322號地下 2388 2381
九龍 長沙灣   青山道339號恒生青山道大廈501室 2361 3879
九龍 長沙灣 Timely Medical Clinic 九龍長沙灣荔枝角道838號勵豐中心9樓907室 3990 1506
九龍 黃埔 健太診療所 香港九龍紅磡黃埔花園12期德康街地下1B號鋪 2152 8579
九龍 黃大仙 醫健醫務中心 九龍黃大仙彩虹道121號啟德花園商場地下7號舖 2322 7070
九龍 黃大仙   九龍黃大仙黃大仙中心1樓109號舖 2322 3311

Last Updated On: 1/6/2021